دوشنبه، بهمن ۰۳، ۱۳۸۴

بی تو بسر نمی شود

:امشب چنان خوشحالم کردي که از خوشحالي با شچريان داد مي زدم و مي گفتم
بی همگان بسر شود
بی تو بسر نمی شود
داغ تو دارد این دلم
جای دگر نمی شود

هیچ نظری موجود نیست: