یکشنبه، دی ۱۹، ۱۳۸۹

!شاهزاده و گدا

این سوال امروز و دیروز طرح نشده است، مدت هاست گفته اند و شنیده نشده
رعیت زاده ایم و به رعیت بودنمان راضی، چنان گرسنگانیم که اربابی باید باشد تا تکه نانی جلویمان بندازد، زره ای نان خشک بخوریم و به کاسه لیسی ارباب مشغول باشیم.
خودکشی یک انسان تاسف دارد نه بلوا!، چه کرده است این مرحوم که خاک به هوا می کنید؟

اگر رعیت زاده خودش را کشته بود توف و لعنت بود بدرقه اش و حال شاهزاده ای که مال رعیت به خیک بسته است، خودکشی کرده و مرگش او نیز رمانتیک، ترارژدی و سیاه روز ملی می شود
(با تشکر از بهنام م)