یکشنبه، اردیبهشت ۰۶، ۱۳۸۸

سه غم اومد به جونم هر سه یک بار
غریبی و اسیری و غم یار
غریبی و اسیری چاره داره
غم یار و غم یار و غم یار