دوشنبه، اردیبهشت ۲۵، ۱۳۸۵

بعضی وقتها اهدافم گم میشند
یا اینکه گمشون می کنم
!نمیدونم، شاید فراموششان می کنم

هیچ نظری موجود نیست: