شنبه، اردیبهشت ۲۳، ۱۳۸۵

نصیحتی از یک دوست

بازی بدی را شروع کردی
فقط زیاد تند نرو