یکشنبه، فروردین ۱۳، ۱۳۸۵

ويديوی سخنرانی دکتر عباس ميلانی درباره مدرنيته در ايران، دانشگاه کلگری اين سخنرانی در نوامبر ۲۰۰۵ در دانشگاه کلگری انجام و اخيرا روی گوگل ويديو قرار
.گرفته است

هیچ نظری موجود نیست: