دوشنبه، فروردین ۲۱، ۱۳۸۵

فکر را ، خاطره را ، زير باران بايد برد

فکر ها را باید شست
! به خدا، بد جوری کپک زده
،با دستان چرکین هم بیشتر آلوده میشه
دست ها را کجا باید شست؟
... اگر می دانستم که نمی نوشتم