چهارشنبه، شهریور ۰۲، ۱۳۸۴

هرچه كني بكن مكن

هرچه كني بكن ، مكن
ترك من اي نگار من
هرچه بري ، ببر ، مبر
سنگدلي به كار من
هرچه بري ، ببر، مبر
رشته الفت مرا
هرچه كني ، بكن ، مكن
خانه اختيار من
هرچه روي برو ، مرو
راه خلاف دوستي
هرچه زني ، بزن ، مزن
.طعنه به روزگار من

هیچ نظری موجود نیست: