پنجشنبه، اردیبهشت ۰۱، ۱۳۸۴

مادر

تاج از فرق فلک برداشتن ...تا ابد آن تاج برسرداش
دربهشت آرزو ره یافتن ...هرنفس شهدی به ساغرداشتن
صبح درانواع نعمتها و ناز...شب بتی چون ماه در بر داشتن
صبح از بام فلک چون آفتاب روی گیتی را منور داشتن
شامگه چون ماه رویا آفرین نازبر افلاک و اختر داشتن
چون صبا در مزرع سبز فلک...با ل در با ل کبوتر داشتن
حشمت و جاه سلیما ن یافتن
شوکتو فر سکندر داشتن
تا ابد در اوج قدرت زیستن
ملک هستی را مسخر داشتن
بر تو ارزانی که ما را خوش تر است
لذ ت یک لحظه مادر داشتن

هیچ نظری موجود نیست: