چهارشنبه، خرداد ۲۴، ۱۳۸۵

،روزها تاریکه
شب ها روشنه
،زندگی خاموش
ذهن ها روشنه
!موج ها مردابی
نهرها خروشانه
این وسط حالا، سهم من کدومه؟